Visie

Een veilig, warm en gezellig huis, dat vinden we belangrijk. Maar ook geborgenheid, continuïteit en een goede verzorging. Want als je goed in je vel zit, kun je (sociaal) groeien, vaardigheden leren en participeren in de maatschappij.

Wij willen dat thuis aanbieden aan 12 tot 18 jongeren met een verstandelijke beperking en eventuele andere beperkingen. Bij voorkeur kleinschalig en gelegen in de woonwijk zodat er onderling contact ontstaat met bewoners uit de omgeving.

Doelstelling van het ouderinitiatief is dat zelfstandige woonruimte gerealiseerd wordt waar de bewoners zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De benodigde 24-uurs zorg wordt op maat geleverd. Er zijn gemeenschappelijke ruimten, als neutrale ontmoetingsplaatsen en plaatsen waar gezamenlijk al dan niet begeleide (leer)activiteiten kunnen plaatsvinden. Het wonen is erop gericht om de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners te bevorderen, vereenzaming te voorkomen en zelfstandigheid te vergroten.

Bewoners

Bij de begeleiding van de bewoner gaan we uit van zijn eigen regiemogelijkheden, hierbij eventueel ondersteund door zijn vertegenwoordiger. 

Onder eigen regie wordt verstaan:

Eigen kracht: het vermogen (kracht, macht, competenties) om over het eigen leven te beschikken.

Eigen regie, zelfregie: het zelf nemen van beslissingen over de manier van leven, over het wat, hoe en wanneer van ondersteuning en hulpverlening.

Zelfredzaamheid: het vermogen om (bepaalde) dingen zelf te doen, zoals wassen, aankleden, eten (bereiden). Dit houdt ook in: de mate waarin iemand dingen zelf kan doen, waar nodig met (gedeeltelijke) ondersteuning.

Zelfmanagement: het zelf uitvoeren van taken of delen ervan eventueel met technologische ondersteuning. Dit kan ook handelingen betreffen waartoe men zonder technologie zelf niet in staat zou zijn en waarvoor anders begeleiding ingeschakeld zou worden.

Cliëntgerichtheid: een houding van de begeleiding om de wens of behoefte van de cliënt samen met de bewoner in te vullen, op een manier waarop de bewoner ervaart dat het beste voldaan wordt aan zijn vraag. 

Zorg en begeleiding

De initiatiefnemers willen de zorg zelf gaan regelen met een vast team competente begeleiders die affiniteit hebben met de bewoners, zorg en begeleiding op maat leveren. Er ontstaat een vast team dat de 24 uurs zorg voor de bewoners gaat bieden. De visie op hoe de begeleiding vorm gegeven moet worden, sluit aan op de eigen regie van de bewoner. Wij geloven oprecht in de kracht en creativiteit van mensen en willen hen de ruimte bieden om in overleg met de bewoner (en eventueel met zijn vertegenwoordiger) vorm te geven aan diens begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat elke bewoner naar eigen individuele behoefte wordt geholpen. De focus is op wat mensen (aan)kunnen en wat zij willen.

Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers wordt toegejuicht. Het zorgt voor verbinding met de omgeving en biedt de bewoner de mogelijkheid om meer activiteiten te ontplooien en meer naar buiten te treden.